Search form

Acts 18:14-15

14-15Yuku nyuliyanyi jananganja mambuka Bulwanyi, ngala nanda mambuka Kaliyu, yanyba nyuli yalungi Jumukuyngka. Nayi nyuli yanyba, “Miku jangayu manku nanda jangkurr narringinkanyi yuwanyi Jukanyi. Miku jangayu manku jangkurr yuwanyi Musiskanyi, baki yingkanyi yuwanyi Jukanyi. Miku barri. Jalimi nyulu maninjakujba yaji, jalimi nyulu kurdanba yingka, baki jangayu yabimba yaji nangangi. Jalimi nyulu yabimba yaji barrinani nanda, jalimi nyulu jungku balkina yuwana Rumankanyi, baki jangayu manku narringi jangkurr. Ngala narri yanyba bayakardanyi jangkurranyi, marda narringinkanyi yuwanyi Jukanyi. Nanda narringi nanda yaji, Jukanyi. Miku nanda walkurra jangkurr nurrungi Rumankanyi. Miku jangayu yanyba nanginkanyi nganiyngkanyi Bulkanyi. Marda narringkimi yanyba nangangi.” 16Baki nyuli karu yilarrmuku, jakajba yalunya Jumuku kurdusnanyi. Jakajba yali danbiyurri nanamuku Jumuku jali yabimba kiji Bulkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index