Search form

Acts 18:2

2Wabula barri, waluwa badajbayi Bul Kurinyurri, wanbiya buli nanaba, maykarra buli Juwuya. Nanda nawinganja, nangangi niji Yakila, nangangi ngardanganja birnandaba nangki nangangi karrurri yaji, niji Bundus. Nangangi maninganja, niji Brisila. Wabula jungku bulili nanaba bayangarri yajina niji Rum, nananyina walkurranyina yajina niji Yidali. Nanda walkurra mambuka nanankanyi yajinyi Yidalinyi, nangangi niji Kladiyus. Jirrinyba nyuli Jumuku, jayalu barlba nanamunanyi yajinanyi Rumnanyi. Jirrinyba nyuli nanamuku Jumuku bukambiju, jayalu barlba Rumnanyi. Baki nanankujarra maykarra, buli barlba karri Rumnanyi. Wanbiya buli Kurin, waluwa nyuli wanbiya Bul nanaba. Jilajba nyuli yidambiji bulanya maykarra, jala nyuli wanbiya nananyina yajina Kurin.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index