Search form

Acts 18:25

25Milidimba yali nanda Yabulus Kudkanyi marda Jisuskanyi. Jingkijba nyuli Jisuskanyi, marda jingkijba nyuli nanda Jun, jalili ngurrunba yalunya. Ngala miku nyuliyanyi jingkijba, jalili yalu ngurrunba yalunya, kuyungangi yali nanda jangkurr Jisuskanyi. Miku nyuliya jingkijba ngurrunbikanyi yalunya Jisuskanyi. Ngawamba nyuli jingkijba Junkanyi, jali nyulu ngurrunba yalunya. Jali yalu ngindu, ngurrunba nyulili yalunya, jungkungangi yali balkina yuwana Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index