Search form

Acts 18:26

26Wanbiyayi Yabulus nanaba Yibisus, baki nyuli yanyba ngiruka jurjina. Milidimba nyuli yalunya Jisuskanyi, ngala miku nyuliya jingkijba yaji bukamba Jisuskanyi. Nanankujarra maykarra, Yakila marda Brisila, buli jungku nanaba jurjina marda. Manku buli nanda jangkurr, yanyba jali Yabulus. Baki buli kuyu Yabulus bulanginkurri barndarri. Baki buli karu Yabulus bukambijuyngka yajinyi, jali miku nyulu jingkijba Jisuskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index