Search form

Acts 18:28

28Milidimba nyulili yalunya kunybanyi jangkurranyi. Ngala jakakajba yali Yabulus kudiyamukunyi Jumukunyi jurjina, ngala yanyba nyuli ngiruka jangkurr yalungi. Baki miku yaliya jananganja nanda Yabulus. Minimba nyulili yalunya nanginkanyi jangkurranyi najana Kudkanyi, “Nanda Jisus, nyuli Krayis, jali yanyba jangkurr najana Kudkanyi nangangi.” Nani nyuli milidimba yalunya Yabuluswanyi. Baki miku jakakajba mili nangangi.

Jungkuyi Bul Yibisus

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index