Search form

Acts 18:6

6Ngala yali yurlwa nanankanyi jangkurranyi. Miku yaliya kuyu nanda jangkurr Jisuskanyi. Nanamuku Jumuku yanyba yali balki jangkurr Bulkanyi. Baki nyuli dadarraba nangangi jumbala manjiykanyi jundurr Bulwanyi. Nani nyuli dadarraba nangangi jumbala jali yalu yurlwa jangkurr Kudkanyi. Yanyba nyuli yalungi Jumukuyngka, “Barriwa barri. Yanyba janyulu Kud narringi, narringka janybikanyi. Janyba janarringka, mikungangi janarri kuyu nangangi jangkurr. Yabimba ngayu nangangi yaji. Waki ngayu Kudkanyi. Karu ngayi narrinya nanganginkanyi jangkurranyi. Jalija ngaka janyba, baki mili jangana wankamba Kudwanyi. Ngala jalija narringka janyba, miku janarri wankijba mili nanganbu Kudnyina, mikungangi janarri kuyu nangangi jangkurr. Barriwa jangayu, milidimba jangayu yalunya ngurranyimuku yurrngumba barri.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index