Search form

Acts 19:17

17Kudukudu yali manku nanda jangkurr, daykanyi yalunyi nganinyiwanyi wuwarryudinyi. Manku yali yaji Jumukunyi marda ngurranyimukunyi nanaba Yibisus. Krisjinmuku, marda nanamuku jala miku krisjin, marrala yali kudanyu. Marrala yali. Ngala yali jingkijba nanda Jisus nyulu ngirukamirra. Yanyba yali kunyba jangkurr nangangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index