Search form

Acts 19:19

19Ngala kudiyamuku krisjinmuku, wabula yalili yabimba yaji barrinani yarrbirra. Yarrijba yali nanda yarrbirra yaji najana. Kudukuduna najana yali yarrijba nanda yaji. Kudiyamuku jali yalu kuyu jangkurr Jisuskanyi, kuyu yali yalunginmuku naja, jala yanyba nanankanyi yarrbirranyi yajinyi. Dalburrijba yali nanda naja kaja, baki yali bakarrijba naja janguna. Najba yali naja janguna bakarriykanyi yingkamukunyi krisjinmukunyi. Wabula yali wajba kajanyi dungalanyi jali yalu wudumba nanda naja kaja. Wajba yali kajanyi dungalanyi 50,000 dula.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index