Search form

Acts 19:2-7

2-7Yali jungku nanaba 12 nganinymuku krisjinmuku. Ngajaka nyuli yalunya Bulwanyi, “Ngankijba kuna narrinbu nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi, jali narri kuyu nanda jangkurr Jisuskanyi. Ngankijba kuna kunyba Ngarndu Kudkanyi narrinbu.” Jananganja yali, “Miku nyuliya ngankijba nurrunbu. Miku nurrimi jingkijba nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi. Wanyi nanda.” Mili nyuli ngajaka yalunya, “Wanyingkanyi yali ngurrunba narrinya.” Baki yali jananganja Bul, “Ngurrunba yali nurrunya barrinani nanangini Junwanyi nyulili ngurrunba yalunya. Nani yali ngurrunba nurrunya.” Ngala nyuli yanyba yalungi, “Ngurrunba nyulili yalunya Junwanyi, jalili yalu ngindu yalunginkanyi balkinyi yajinyi mankankanyi. Ngurrunba nyulili yalunya jalili yalu ngindu nanankanyi balkinyi yajinyi. Ngala nyulili karu yalunya yingkanyi jalija nyulu wanbiya bayngkani nanganbu Junyina. Karu nyulili yalunya kuyunki nanda jangkurr yingkanyi, badajba jalija bayngkani Junyina. Nanda jalija bardajba bayngkani, badajba nyuli. Nyuli Jisus. Yanyba nyuli Jisuskanyi, jalili nyulu karu yalunya nanankanyi jangkurranyi Junwanyi.” Barriwa.

Jali yalu manku nanda jangkurr Bulkanyi nanamukunyi krisjinmukunyi, baki yali nulijba Bulkanyi ngurrunbikanyi yalunya. Baki nyuli ngurrunba yalunya Jisuskanyi. Baki nyuli yarrijba marni yalunbu kulajina. Yinarramba ngankijba nyuli yalundu mankanyina Kunyba Ngarndu Kudkanyi. Baki yali yanyba yinini yinini yanyi. Baki yali yanyba jangkurr Kudkanyi.

8Jungkuyi Bul nanaba Yibisus mardunguji. Kujarra baki yingamali yakarl nyuli jungku nanaba. Ngankijba nyuli jurjina Sadidi, baki yanyba nyuli yalungi. Milidimba nyulili yalunya kudanyu Kudkanyi yurrngumba jalili jungku nanaba. Milidimba nyuli yalunya Kudkanyi, lalanbikanyi yalunya Kudwanyi. Jakakajba nyuli yalunya Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index