Search form

Acts 19:26

26Jingkijba narri Bulkanyi. Karu nyuli yingkamuku nanankanyi yajinyi jala ngambala yabimba. Yanyba nyulu nayi, ‘Nanda yaji barrinani jibarri jali yabimba nganinyiwanyi, miku nanda kud.’ Jali yalu manku nanda jangkurr nangangi Bulkanyi, kudukuduwanyi yali kuyu nangangi jangkurr. Baki miku yalimi nulijba nanankanyi yajinyi jala ngambala yabimba. Kuyu yali nanda jangkurr kudukuduwanyi jala jungku nayiba Yibisus, marda yali jala jungku walkurranyina yajina Yasiya. Kuyu yali nanda jangkurr nangangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index