Search form

Acts 19:27

27Wanyimba jangambala. Jaliyi miku yalu wudumba nayinda ngambalangi yaji barrinani jibarri, baki miku jangambala wudumba kaja dungala. Yalu jala jungku Yasiya, yalu yanyba kunyba jangkurr nanankanyi jibarrinyi Yardimiskanyi. Marda yalu jala jungku yingkana yajina, yanyba yalu kunyba jangkurr nangangi. Marda ngambalimi kurrkunba Bul karunkanyi Jisuskanyi. Jaliyi miku ngambala kurrkunba nangangi jangkurr, baki miku jayalu nulijba Yardimiskanyi. Jayalu mamanumba nangangi yaji Yardimiskanyi.” Nani nyuli yanyba yalungi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index