Search form

Acts 19:35

35Kamu barri, yingamali mambuka barrawuyabarrawuyanyi, kaya nyuli yalungi. Yabimba nyuli yalunya jungunkanyi karda, baki yanybayi yalungi. Nayi nyuli yanyba, “Mankukiyi ngaki jangkurr, narri jala jungku Yibisus. Yalu jala jungku bukambijunyina yajina, jingkijba yalu nanginkanyi yajinyi. Jingkijba yalu ngambalanya, ngambala lalanba nanda barrawu Yardimiskanyi. Nanda jibarri, nanda kud ngambalangi Yardimis, nyulu dungala. Nyulu nanda dungala, jali wabula kamambarra yirrbayi lalijinanyi. Nyulu nanda dungala jali yirrbayi jambarri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index