Search form

Acts 19:40

40Marda narriyanyi miku jilajba nanginkurri jala barri. Marda narriyanyi miku yabimba kiji bulangi. Yiningki jayalungka mankumanku mambukamuku kubaminkanyi, kurdanba narri bulanya. Yiningki jayalungka mankumanku nani barri. Baki wanyi jangambala yanyba. Wanyingkanyi narri kayayi kudanyu. Miku ngambalimi jingkijba wanyi jangkurr jalija ngambala janangaja.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index