Search form

Acts 19:9

9Ngala kudiya yali jardibirri muwa. Miku yaliyanyi kuyu nanda jangkurr Jisuskanyi. Yanyba yali balki jangkurr nanankanyi yuwanyi, milidimba jalili Jisuswanyi. Baki barlbayi Bul jurjnanyi, baki miku nyuliya wijba. Marda yali krisjinmuku, jilajba yali nanganbu jurjnanyi, jardibirringangi yali kudiya muwa. Jilajba nyuli walkurrayngkurri barrawurri. Nanda barrawu nangangi Diranuskanyi, yanybikanyi yaji. Ngabungabu nyulili yanyba Bul nanaba, milidimba nyulili yalunya Jisuskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index