Search form

Acts 2:11

11Kudiya ngambalili jungku Krid, baki Yarabiya. Ngala bukamba ngambala maruka muwa Kudkanyi. Manmala ngambala kudanyu jala ngambala manku nanginmuku nganinyimuku yanybikurri yinini yanyi. Manmala ngambala kudanyu. Yanyba yalu kaja yanyi. Yalu karu ngambalanya kajanyi ngirukanyi yajinyi jali yabimba Kudwanyi. Karu yalu nanamannga jangkurr. Yalu yanyba kaja yanyi.” Barriwa. Nani yalungki yanyba nanamuku jali yalu jilajba nanankurri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index