Search form

Acts 2:14

Milidimbayi Yalunya, Bidawanyi

14Ngala nanda Bida, jungku nyuli yalundu, manjijba jali Jisuswanyi. Karrinja nyuli, baki kaya nyuli kudanyu muranyi. Kaya nyuli, “Narri mungkiji ngaki, baki bukamba narri jalili jungku Jirusalim. Manku nganarri. Janga karu narrinya nanginkanyi jala narri manku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index