Search form

Acts 2:17

17Yanybayi Kud wankala, ‘Baku juju janga yabimba kudukudu. Janga yabimba kudukudu ngiruka yaji. Janga yawumba ngaki Kunyba Ngarndu yalundu bukambijunyina. Jandanyi narringi, nganinymuku, jibarrimuku, jayalu yanyba ngaki jangkurr. Kaburrwaburr narringi, jayalu buwarrajimba yaji, baki malbumalbu narringi jayalu buwarrajimba yaji marda. Jayalu buwarrajimba yaji Kudkanyi ngala yalu yamininyi jungku. Jayalu buwarrajimba yaji, yabimba jalija Kudwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index