Search form

Acts 2:22

22Mili yanybayi Bida yalungi, “Manku nganarri mili. Narri Jumuku. Minimba nyuli Jisuskanyi, nangangi yaji Nasarid. Minimbayi ngambalanya Kudwanyi Jisuskanyi. Nanda Jisus nyuli walkurra mambuka. Narri najba nanda kudukudu yaji ngiruka, jali yabimba Jisuswanyi. Narri najbayi Jisus yabimbikurri nanda ngiruka yaji kudukudu. Narri jingkijba Jisus, nyuli milidimba kajamuku, kunymamba nyuli kajamuku. Narri jingkijba nanda ngiruka yaji kaja, jali nyulu yabimba Jisuswanyi. Kandimbayi Jisus Kudwanyi. Yabimba buli yaji ngiruka. Nani narri jingkijba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index