Search form

Acts 2:30

30Nanda wankalanyi Dayibid, nyuli yanyba jangkurr Kudkanyi. Waluwa juju karuyi Dayibid Kudwanyi. Karuyi Kudwanyi nanginkanyi jangkurranyi, baku juju janyulu manjijba mungkiji. Nanda jalija manjijba Kudwanyi janyulu walkurra mambuka bukambijuyngka. Barriwa. Nanda Dayibid, nyuli walkurra mambuka Jumukuyngka. Baki manjijbaja yingka walkurra mambuka Kudwanyi juju bayngkani Dayibidkanyi, ngala nangki janyba wabula.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index