Search form

Acts 2:31

31Mili yanybayi Bida, yanyba nyuli, “Jingkijbayi Dayibidwanyi, yingka mambuka manjijbaja. Yarrijba nyuli nayinda jangkurr Dayibidwanyi. Yarrijba nyuli jangkurr nangangi jingkiykanyi nyuli yingkanyi walkurrayngka mambukanyi. Yarrijba nyuli nayinda jangkurr, ‘Mikuwali nangangi mankanyi kili jambana. Miku nyuliyi yingijba jambana, jalija nangka janyba. Mikuwali ngujbulijba mankanyi nangangi, jalija yalu makaba mankanyi jambana.’ Yarrijba nyuli nanda jangkurr, mambukanyi Dayibidwanyi, jingkijbangangi nyuli mambuka walkurra, wankijba janyulu mili.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index