Search form

Acts 2:33

33Nanda Jisus, kirrijba nyuli kingkarri lalijiyurri. Jungku nyulu kingkarri Kudnyina nangandu. Wajbayi Jisus Kunybanyi Ngarndunyi nanganginkanyi Kudwanyi. Wajbayi Jisus nanganginkanyi Ngarndunyi Kudwanyi. Baki Kud Buwakanya nangangi Jisuskanyi, wabula juju yanyba nyuli waykanyi Jisus Ngarndunyi. Yanyba nyuli waykanyi Jisus Kunybanyi Ngarndunyi Kudkanyi. Nayimanji barri, yawumbayi Kunyba Ngarndu Kudkanyi nurrundu Kudwanyi. Yawumbayi Kunyba Ngarndu Kudkanyi nurrundu Kudwanyi, baki yuku yanyba nurru yinini yinini yanyi. Nani yuku yanyba nurru, yawumbangangi Jisuswanyi Kunyba Ngarndu Kudkanyi nurrundu. Yabimba nurru kudukudu ngiruka yaji. Yuku yanyba nurru kaja yanyi. Nani yuku yabimba nanijba, baki yuku yanyba nurru yanyi, wajbangangi nurrunya Jisuswanyi Kunybanyi Ngarndunyi Kudkanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index