Search form

Acts 2:34-35

34-35Nanda mambuka Dayibid, miku nyuliyi yayanyba nanganginmayngka nanda jangkurr, jali ngayunarrinya karu. Miku nyuliyi kirrijba kingkarri barrinani Jisus kirrijbayi. Mili jangkurr yarrijbayi najana Dayibidwanyi. Yarrijba nyuli nayinda jangkurr, ‘Karuyi mambuka ngaki Kudwanyi, bulija jungku malumba kingkarri, Kud baki mambuka. Karu nyuli mambuka ngurrayngkanyi Kudwanyi, miku jayalu yabimba kiji nangangi mambukanyi ngurranyiwanyi. Nyulu ngirukamirra bukambijuyngka. Janyulu mambuka, janyulu mambuka bukambijuyngka nganinymukuyngka baki jibarrimukuyngka.’ ” Barriwa. Nani yanybayi Bida yalungi. 36Baki mili yanybayi Bida yalungi, “Marda narrimi Jumukunyi jingkijba nayinda jangkurr. Nanda Jisus, narri kurdanba nanda. Ngarrkadaba narri kurndana. Kurdanba narri, ngala nyuli yarrijba Jisus Kudwanyi. Yarrijba nyuli Jisus walkurramirra mambuka bukambijuyngka. Nanda Jisus yingka niji nangangi, Krayis. Nanda niji Krayis, barrinani ‘nanda jala yarrijba Kudwanyi.’ ” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index