Search form

Acts 2:38

38Jananganjayi Bidawanyi, “Marda miku narrimi jungku balkina yuwana Kudkanyi. Marda narrimi waluku ngindu balkinyi yajinyi, nanda jalili narri yabimba, baki marda narrinyimi ngurrunba. Marda narrinyimi ngurrunba, babdayis barri narrinya, durrijba jala jangkurr Jisuskanyi. Baki janyulu manjamanjamba narringi balki yaji Kudwanyi. Baki janyulu yawumba nangangi Kunyba Ngarndu narrindu Kudwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index