Search form

Acts 2:4

4Nanamuku kajamuku barndana, yawumbayi Kunyba Ngarndu Kudkanyi kalawunyi yalundu mankanyina Kudwanyi. Yawumbayi nangangi Ngarndu yalundu Kudwanyi, baki minimbayi yalunya Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi, yalu yanybiji yinini yinini yanyi. Kudiya yali yanyba yingka yanyi, kudiya yanybayi yingka yanyi, kudiya yingka yanyi. Nani barri yali yanyba yinini yinini yanyi, jali yawumba Kunyba Ngarndu Kudkanyi bukamba yalundu Kudwanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index