Search form

Acts 2:41

41Kudiya kajamuku, yali kuyu nangangi jangkurr Bidanyi. Ngindu yali kudanyu yalunginkanyi balkinyi yajinyi, baki ngurrunbayi yalunya kandimukunyi nanijba. Ngurrunbayi yalunya kajamuku, wirdikudukudu, 3000 barri, nganinymuku baki jibarrimuku. Ngurrunbayi yalunya, ngindungangi yali yalunginkanyi balkinyi yajinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index