Search form

Acts 20:25

25Ngala ngayi jilajba lukuluku barndamukunyina, ngayi milidimba narrinya Kudkanyi, jala lalanba nyuli narrinya. Lalanba nyuli narrinya Kudwanyi, jala narri maruku muwa nangangi Kudkanyi, jala narri ngayangayijba nangangi jangkurr. Nayimanji ngayu jingkijba, miku janarri najba ngana mili. Miku jangayu wijba nanginkurri mili buyingkinyina narrinburri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index