Search form

Acts 20:28

28Narri malbumalbu. Lalanba narringkiyi, marda lalanbakiyi yalunya bukambiju krisjinmuku narringinyina jurjina. Wajba nyuli narrinya yalungi Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi, narri lalanbiji yalunya. Marda narrimi lalanba yalunya barrinani yalu lalanba sib. Yalu lalanbawarrmuku sibkanyi. Nani barri marda narrimi lalanba yingkamuku krisjinmuku nayiba Yibisus. Narri krisjinmuku, narri Kudkanyi. Nanda Jisus, nyulu jandanyi Kudkanyi. Nyulili jungku kunyba yurrngumba. Miku nyuliya jungku balki, ngala janyba nangki ngamanginkanyi balkinyi yajinyi mankankanyi. Manjamanjamba janyulu ngambalangi balki yaji Kudwanyi, janybangangi nangki Jisus, ngamanginkanyi balkinyi yajinyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index