Search form

Acts 20:3

3Jungku nyuli nanaba kujarra yingamali yakarl. Ngala nyuli barringa barri barlkanyi nanamunanyi yajinanyi karrurriji Siriyayurri, ngala nyuli barringa barri barlkanyi, manku nyuli Jumukuyngka. Manku nyuli jangkurr yalungi, jayalu kurdanba Bul. Ngala jujamba nyuli yalunya Jumuku. Miku nyuliya barlba karri Siriyayurri, barlba nyuli langki Masiduniyayurri. Miku nyuliya barlba karri, ngala barlba nyuli langki. Jujamba nyuli yalunya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index