Search form

Acts 20:35

35Minimba ngayi narrinya nanginkanyi. Jala ngambala waki kudanyu, wudumba ngambala kaja dungala. Baki yuku ngambala wajba yajinyi yalunya jala miku yalu ngiruka wakinkanyi. Marda ngambalakimi mankumanku nanankanyi jangkurranyi jali yanyba Jisus. Nayi nyuli yanyba, ‘Jaliyi narri wajba yingka yajinyi, baki janarri mirnarrijba muwa kudanyu. Ngala jaliyi narri kuyu nanda yaji jala wajba narrinyi yingkawanyi, baki janarri mirnarrijba muwa ngawamba bijal.’ ”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index