Search form

Acts 20:6

6Wanbiya ngali Bilibayi. Ngala ngali jungku nanaba, ngali jila wangarryurri niji Kangandijbayi Barrawuna Yajina. Nanankanyi wangarranyi niji Kangandijbayi Barrawuna Yajina, yalili jarrba wirimbil ngala nyulu mikuyaji bululunyi. Baku barlba ngali karri Bilibayinanyi wayana. Birlbidamba ngali kanjana karrurriji Druwasyurri. Jilajba ngali karri kanjana mardunguji, kujarrana baki kujarrana, baki barndaykana, baki ngali wanbiya barrawuyabarrawuyana Druwas. Yukumba yali ngalingi nanaba Druwas, nanamuku jali barlba waluwa. Yukumba yali nanaba yingamali wik.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index