Search form

Acts 20:7

Wankambayi Kaburr Mili Bulwanyi

7Mungana Sadidi jungku nurri malumba barrawuna. Kaja krisjinmuku, yali nanaba nurrundu. Malumba nurri jungku baki jarrba nurri mama. Yanybayi Bul nurrungi. Milidimba nyuli nurrunya Jisuskanyi yurrngumba baralala, yingijbangangi janyulu yalunya munganawa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index