Search form

Acts 21:16

16Jilajba yali nurrundu kudiya krisjinmuku, jalili jungku Sisariya. Jala nurri wanbiya Jirusalim, kuyu yali nurrunya barndarri nganiyngkanyi, nangangi niji Minasun, nangangi yaji Sayibris. Nanda, nyuli kandi Jisuskanyi wabula juju. Nyuli jungku krisjin yurrngumba wabulinyi. Jungku nurri nangandu, nanganginyina barndana nanaba Jirusalim.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index