Search form

Acts 21:20

20Baki yali yanyba kunyba jangkurr Kudkanyi, jali yalu manku nanda jangkurr Bulkanyi.

Baki yali yanyba Bulkanyi nayi, “Jungku nurru mirnarrijba muwa nganyi, ngala kudiya Jumuku Jirusalim, yalu kunyba krisjinmuku, ngala miku yalu kudanyu mirnarrijba muwa nganyi. Kaja Jumuku, wirdikudukudu Jumuku, nayiba yalu krisjinmuku, yalu kunyba krisjinmuku, ngala yuwaji yalu jungku kunybana yuwana Musiskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index