Search form

Acts 21:25

25Mili yali yanyba nangangi Bulkanyi, “Ngala ngurranyimuku krisjinmuku, manjijba nurri naja yalunburri. Nanda jangkurr nananyina najana yanybaka, marda yalimi miku jarrba mama ngala yalu waluku wajba yajinyi yalungi kud, ngala miku nanda kud. Marda yalimi miku jarrba ngulya, marda yalimi miku jarrba barnyi jala muningka yalu dalyamba janki marniyudinyi, yuwaji ngulyayudi. Marda yalimi miku kuluka yingkana nganinyina jibarrina, miku jala yalungi kayikayi. Nani jayalu jungku kunyba Kudkanyi jaliyi yalu yabimba nayinda yaji. Yarrijba nurri nanda jangkurr najana ngurranyimukuyngka.” Barriwa. Nani yanybayi malbumalbu krisjinmuku Bulkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index