Search form

Acts 21:26

26Jilajbayi Bul, baki yabimba nyuli nanda jali yanybayi malbumalbu nangangi. Munganawa yali jilajba walkurrayngkurri jurjyurri, kujarra baki kujarra nganinymuku baki Bul. Yabimba yali wangarr, baki yali karu mambukamuku jurjkanyi, jayalu wajba barnyinyi baku barri yingamali wik.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index