Search form

Acts 21:34

34Kaya yali kudanyu barri nangangi jananganjanyi mambuka. Yingkamukunyi yali kaya yingka jangkurr, yingkamukunyi yali kaya yingka jangkurr. Manjamanjamba yalungki kudiyamuku yalunginkanyi jankurranyi. Miku nyuya manku jangkurr mambukawanyi. Miku nyuliya jingkijba nanda kiji. Baki jirrinyba nyuli ngarrkadabawarrmuku yalu kuyunki Bul yalunginkurri barrawurri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index