Search form

Acts 21:4

4Jungku yali nanaba, kudiya krisjinmuku, baki jungku nurri yalundu yingamali wik. Karu nyuli yalunya krisjinmuku jangkurranyi Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Karu nyuli yalunya jangkurranyi Ngarnduwanyi Kudkanyi, baki yali karu Bul nanankanyi jangkurranyi. Karu yali Bul nanganginkanyi jangkurranyi Kunybanyi Ngarndunyi Kudkanyi. Yanyba yali Bulkanyi, “Mikujiyi ninji barlba Jirusalimyurri. Mikujiyi barlba nanankurri yajiyurri.” Nani yali yanyba Bulkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index