Search form

Acts 22:16

16Mikujiyi yukumba. Walajbakiyi, baki janurru ngurrunba ninya, baki janyulu manjamanjamba nganyi balki yaji Kudwanyi. Manjamanjamba janyulu nganyi balki yaji kaja, jalija ninji kuyu nanda jangkurr Jisuskanyi, jandayngkanyi Kudkanyi.’ Nani yanybayi Yananayis ngaki.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index