Search form

Acts 22:17

Nayi Bul Milidimbayi Yalunya Ngurranyimuku

17Mili barri yanybayi Bul yalungi muranyi. “Baku barri ngayi wijba Jirusalimyurri. Ngankijba ngayi kalawunyi walkurranyina jurjina. Ngala ngayi yanyba mududu Kudkanyi, ngayi buwarrajimba yaji.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index