Search form

Acts 22:23

23Yali ngarrangarra muwa nangangi. Kaya yali kudanyu barri. Janyba yali yalungi danyan kingkarri. Wudumba yali jundurr jambananyi, baki janyba yali jundurr kingkarri marda. Ngarrangarra yali muwa kudanyu nangangi Bulkanyi. Nani yalili yabimba Jumukunyi, jali yalu ngarrangarra muwa, jali yingkawanyi yanybayi balki jangkurr Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index