Search form

Acts 22:25

25Ngala, jali yalu kijijba Bul wajuykanyi, yanyba nyuli nangangi ngarrkadabawarrayngka. Yanybayi Bul nangangi karrinja jala nangandu bundu. Yanyba nyuli, “Ngayu mungkiji Rumankanyi. Miku janarri jungku kunybana yuwana Rumankanyi, jaliyi narri wajuba ngana. Ngayu mungkiji Rumankanyi. Jilijba narri kuyu ngana kurdusyurri. Jilijba nyulu manku ngaki jangkurr mambukawanyi kurduskanyi.” Nani yanybayi Bul.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index