Search form

Acts 22:29

29Kudiyamuku ngarrkadabawarrmuku, yali karrinja nanaba yilikaykanyi Bul jangkurranyi. Yinarramba jali yalu manku nanda jangkurr Bulkanyi, jilajba yali nanganbunanyi. Marrala yali. Marda nanda mambuka marrala nyuli. Yiningki janyulu yabimba kiji yalungi Bulwanyi, kijijbangangi yali Bul kijbakijbayudinyi. Miku nanda kunybana yuwana Rumankanyi, kijiykanyi mungkiji Rumankanyi. Marrala yali kudanyu barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index