Search form

Acts 23:10

10Jakakajba yalungki kudanyu baki mankumanku nangki nanda mambuka Rumankanyi, mankumanku nangki, nayi, “Jayalu linjumba Bul. Yiningki jayalu kurdanba.” Baki jirrinyba nyuli ngarrkadabawarrmuku, jayalu wudumba Bul. Wudumba yali, baki kuyu yali Bul yalunginkurri barrawurri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index