Search form

Acts 23:11

11Munganawa barri mungana, karrinjayi Jisus nangandu Bulnyina. Karrinja nyuli waluwa nangandu, baki yanybayi Jisus nangangi, “Mikuwali ninji marrala. Karuyi ninji yingkamuku ngaki nayiba Jirusalim. Nani janinji karu yingkamuku ngaki nananyina yajina Rum marda. Janinji karu yalunya ngaki nanaba marda.” Nani yanybayi Jisus Bulkanyi mungana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index