Search form

Acts 23:12

Nulijba Yali Kurdanbikanyi Bul

12Munganawa, malumba yali jungku kudiya Jumuku. Jungku yali malumba, baki yanyba yalungki, jayalu kurdanba Bul. Yanyba yali nayinda jangkurr, miku yangkalambikanyi, “Miku ngambaliyi jarrba mama, miku ngambaliyi ngaraba wabuda jangumba kurdanbijiwa Bul. Jangambala kurdanba Bul, baki bayngkani jangambala jarrba, ngaraba.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index