Search form

Acts 23:15

15Ngajaka janurru narrinya marda yalunya kunsilkanyi. Janarri manjijba nganinyi mambukarri Rumankanyi, baki janyulu karu mambuka, nyulu kuyunki Bul narrindurri. Nayi janarri yanyba, nulijba narri yanybikanyi Bul mili narringi. Marda nyulimi Bul yanyba mili narringi. Ngala janurrungka birrirrinja kurdanbikanyi Bul. Janurru kurdanba Bul, ngala nyulu jilajba burrandi. Miku janyulu wanbiya waluwa.” Nani yalunjali ngajaka Bulkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index