Search form

Acts 23:21

21Ngala mikujiyi manku yalungi jangkurr, ngadijbangangi jayalungka kudiyamuku. Yukumba jayalu nangangi Bulkanyi, baki jayalu kurdanba. Ngadijba jayalungka kudukudu barri, 40 nganinymuku. Yanyba yali jangkurr Kudkanyi, miku yangkalambikanyi. Yanyba yali, miku jayalu jarrba mama, miku jayalu ngaraba wabuda, jangumba kurdanbijiwa nanda Bul. Nayimanji yalungka jala birrirrinja, yukumba yalu nganyi, ninji yanybikanyi yalungi, janinji kuyu Bul yalundurri.” Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index