Search form

Acts 23:23

Manjijba Nyuli Bul Langki Mambukayurri Kubaminkanyi

23Nanda mambuka ngarrkadabawarrmukuyngka, nyuli walkurra mambuka yalungi. Yingkamuku yali mambuka marda bayngkani nangandu, ngala nyuli walkurra mambuka yalungi. Baki kaya nyuli kujarrayngka mambukanyi. Jali bula wanbiya, jirrinyba nyuli bulanya, “Wudumba janimbala nanginmuku barri, 200 barri ngarrkadabawarr wunanybalayudi jankunbijinyiyudi, marda 70 ngarrkadabawarr yarramayudi, marda 200 ngarrkadabawarr wuniyudi. Wudumba janimbala yalunya. Karu jayalunya. Jayalungka birrirrinja waluwa. Birrirrinja jayalungka waluwa. Barlba jayalu langki Sisariyayurri kamu, ngala nyulu bijal yaji buwandi mungana.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index