Search form

Acts 24:10

Yanybayi Bul Biliskanyi

10Baki yanybayi mambuka marnina Bulkanyi yanybikanyi, baki yanybayi Bul nayi barri, “Jingkijba ngayu, ninji walkurra mambuka Jumukuyngka kajana kindilkurrinyina. Jingkijba ngayu, ninji jungku kunyba mambuka, jali yalu karrinjarrijba Jumuku waluwa nganyindu kurdusnyina. Baki jangayu mirnarrijba muwa, karrinjankanyi waluwa nganyindu ngala ninji manku ngaki jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index