Search form

Acts 24:14

14Ngala ngayu karu ninya nanginkanyi jangkurranyi. Maruka ngayu muwa Kudkanyi barrinani yalu wankalamuku, maruka yalili muwa Kudkanyi kamambarra. Maruka ngayu muwa Kudkanyi. Nyulu yingamali Kud, maruka jali yalu muwa nangangi. Ngala ngayu maruka muwa Jisuskanyi marda. Durrijba ngayi nangangi yuwa Jisuskanyi, ngala nanginmuku, yanyba yalu, miku nanda duja yuwa Jisuskanyi. Jingkijba ngayu nanda jangkurr Jisuskanyi duja barri. Durrijba ngayu nangangi jangkurr, marda nanda jangkurr jali nyulu yarrijba najana Kudkanyi Musiswanyi. Durrijba ngayu nanda jangkurr Musiskanyi, marda nanda jangkurr, yarrijba jali yalu najana wankalamukunyi. Ngayu jungku kunybana yuwana Musiskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index